Rolnicy, którzy posiadają faktury VAT na zakup oleju napędowego użytego w produkcji rolnej wkrótce będą mogli odzyskać część wydanych na ten cel pieniędzy.

 

 Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniła się ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247). W związku z tym rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu i hodowli bydła.

 

  Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych ustala się na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR. Ww. dokument jest wydawany na wniosek producenta rolnego (art. 6 ust. 3 pkt. 2 oraz ust. 3a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247)).

 

Nie zmieniły się terminy składania wniosków i zakupu oleju napędowego:

- w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć wniosek do wójta/burmistrza/prezydenta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

- w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć wniosek do Burmistrza Drohiczyna wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

 

Do pobrania:

WNIOSEK

ZESTAWIENIE FAKTUR

KLAUZULA INFORMACYJNA