Zarządzenie Nr 113/2020

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 03 września 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania stypendium” dla uczniów klas V - VIII Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie, wykazujących szczególne uzdolnienia z przedmiotów: matematyka, informatyka i przyroda/biologia w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378/ zarządza się, co następuje:

  • 1.

Zatwierdzam „Regulamin przyznawania stypendium” dla uczniów klas V - VIII Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie, wykazujących szczególne uzdolnienia z przedmiotów: matematyka, informatyka i przyroda/biologia” w ramach projektu „Dodatkowe zajęcia uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: OŚI PRIORYTETOWEJ IX. ROZWÓJ LOKALNY, DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM