21 września, po raz szesnasty w bieżącej kadencji, obradowali radni Gminy Siemiatycze.

 

  Program obrad obejmował następujące punkty: informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami,  sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, podjęcie uchwał m.in. w sprawach:  zmian w budżecie,  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu,  wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najmu lokalu na okres powyżej 3lat,  przekazania nieruchomości na kapitał zapasowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp z. o,o w Siemiatyczach,  likwidacji Filii i zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Czartajewie i zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej,  wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Gminy Siemiatycze, zmian osobowych w komisjach.

  Ta ostatnia uchwała wiązała się z zaprzysiężeniem nowego radnego – p. Jerzego Sadowskiego, który zastąpił w radzie p. Artura Borkułaka (będącego teraz prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach).

 

sesja wrzesien 2020 02

                                          fot.podlasie.24

 

  Ważną częścią sesji było sprawozdanie Wójta z prac w ostatnim okresie. Radni, oraz sołtysi dowiedzieli się m.in., że na ukończeniu są prace związane z adaptacją nowego budynku na cele urzędu gminy, kończona jest przebudowa parkingu przy przedszkolu i nowym urzędzie, jaki jest wykaz prac wykonanych przez PUK (przede wszystkim w zakresie gminnego drogownictwa), o końcowym etapie modernizacji stacji uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach, współpracy finansowej z Powiatem Siemiatyckim czego ostatnim efektem są dwie wyremontowane drogi powiatowe (Kłopoty Stanisławy – granica gminy, Cecele – Skiwy).

 

sesja wrzesien 2020 03

                          fot. podlasie.24

 

 Radni dowiedzieli się również, jak na przełomie ostatnich lat, oraz miesięcy, kształtowała się gminna gospodarka odpadami. Z przedstawionej analizy wynika, że mimo dosyć niskich kosztów odbioru odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców systematycznie wzrasta, zaś diametralnie wzrosła w bieżącym roku. Wynik finansowy tego wzrostu oznacza coraz większe koszty odbioru odpadów po stronie Gminy.

  Miłą niespodzianką podczas sesji była wizyta mieszkańców sołectwa Cecele, którzy z bukietami kwiatów dziękowali Wójtowi Gminy Siemiatycze, oraz zarządowi Powiatu Siemiatyckiego, za w/w inwestycje drogowe.