OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zm. .) o g ł a s z a :

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Słochy Annopolskie , stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

1/ Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr geod. 711 o pow. 0,63 00 ha, posiada KW BI3P/00001074/2. ,

Położenie - Słochy Annopolskie- wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Siemiatycze. W latach 1975 - 1998 miejscowość administracyjne należała do województwa białostockiego.

Miasta w pobliżu wsi Słochy Annopolskie: Siemiatycze (4,4 km), Drohiczyn (11,8 km), Łosice (21,6 km), Mordy (29,4 km),Wsie w pobliżu wsi Słochy Annopolskie: Wólka Nadbużna (3,1 km), Ogrodniki (3,4 km), Tuma Duża (3,6 km), Tuma Mała (3,6 km)

DK 62 droga krajowa nr 62 (Strzelno - Kruszwica - Brześć Kujawski -

Włocławek - Płock - Wyszogród - Nowy Dwór Mazowiecki - Serock -Węgrów - Sokołów Podlaski - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)

Przez Wieś Słochy Annopolskie nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolej o wy ch/przy Stanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).

LK 31 Linia kolejowa nr 31: Siedlce - Siemianówka - (Siedlce - Stok Lacki - Krzymosze - Mordy - Mordy Miasto - Cierpigórz - Niemojki - Patko w - Platerów - Sarnaki - Fronołów - Siemiatycze - Syczę - Nurzec - Nowy Nurzec - Borowiki - Czeremcha - Dobrowoda - Policzna - Witowo - Orzeszkowo - Hajnówka - Nowosady - Gnilec - Narewka - Siemianówka - Cisówka), Lokalizacja - nieruchomość gruntowa, położona we wsi Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, składająca się z działki ozn. nr geod. 711, o pow. 0,63 ha; od strony południowej graniczy z drogą gminną o nawierzchni gruntowej, od strony wschodniej i zachodniej graniczy z niezabudowanymi działkami leśnymi, natomiast od strony północnej z drogą (ul. Drohiczyńską) Siemiatycze - Krupice. Działka jest porośnięta „samosiewem" brzozy w wieku 2-4 lat.Kształt działki - działka ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ) boków ok. 29,90 x 238,00 x 27,40 x 233,00 m. Ukształtowanie terenu - teren płaski, dobrze nasłoneczniony. Poziom wód gruntowych - poziom wód gruntowych nie ma negatywnego wpływu na wartość działki.

Cieki wodne - w odległości ok. 2600 m przepływa rzeka „Szysia" i w odległości ok. 3500 m przepływa rzeka „Kamianka"

Komunikacja- dobra, bezpośredni dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej ze zjazdem na nieruchomość .

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w/w działka przeznaczona jest pod tereny dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno-leśnych.

2/ Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zm.) upłynął.

3/ Cena wywoławcza działki nr 711 wynosi 30 500,00 zł, wadium - 3 050,00 zł

5/ Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

6/ Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 10ºº - w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35.

7/ Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które należy wnieść w pieniądzu do dnia 9 listopada 2020r włącznie - przelewem na konto Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

8/ O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium .

2/ Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3/ Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4/ Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5/ Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6/ Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7/ Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8/ Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 6552860 w 42.

 

Wójt Edward Krasowski

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z póź. zm. .) ogłasza:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Słochy Annopolskie , stanowiącej własność gminy Siemiatycze. - data publikacji 12.10.2020r.