OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze

 

Na podstawie art. 17, pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) – dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także uchwały Nr X/115/2019 Rady Gminy Siemiatycze  z dnia 30 października 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, uchwalonego uchwałą Nr XV/106/2000  Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25 października 2000 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 30, poz. 468, zm. z 2002 r. Nr 72, poz. 1450 z 2003 r. Nr 80 poz.1543, z 2004 r. Nr 87, poz..1305, z 2010 r. Nr 109, poz. 1608, z 2014 r. poz., poz. 2632, z 2017 r. poz. 2639, poz. 3309),  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze -  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 do 26 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze w godzinach od 8-15.

      Zakres zmiany planu  obejmuje:

1) przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach: Czartajew: 143/5, 145/11, 270, 542, 1/5,Boratyniec Lacki: 91/2, 192/1, 203, 204, 205, Boratyniec Ruski: 16/1, 16/2, 238/4, 246/1, 246/2, 310, 311, Rogawka: 18/2, 36/1, 179, 238/4 Baciki Bliższe: 30/6, 30/9,  141/5, 141/6, 146/1, 151/4,Tolwin: 96/3,Slochy Annopolskie: 84/2, Krupice: 544, 646, Romanówka: 7/2, Turna Duża: 145, Wólka Nadbużna: 161, 162, 163, Laskowszczyzna: 63/2, Anusin: 13/4, 28/15, 8/8, 8/11, 8/14, 72/3, 452/30, 452/54, 452/56, 452/60, 234/11, 237/2, 237/3, 237/4, 376/5, 376/6,  Ossolin: 25/4, Skiwy Duże; 9/8;

2) przeznaczenie pod zabudowę zagrodową działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach: Baciki Bliższe:

    125/2 ,Boratyniec Lacki: 278/3, Wyromiejki: 5/3;

3) przeznaczenie we wsi Klukowo pod usługi, rzemiosło,  z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej działki lub jej części nr geodezyjny 51/1;

4) przeznaczenie pod  usługi i rzemiosło działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach: Anusin: 452/19,    452/36, 452/37,) Słochy Annopolskie: 80/2;

5) przeznaczenie pod  tereny rekreacyjne z zabudową rekreacyjną, turystyczno –wypoczynkową, sportową działki nr geodezyjny 317/10 we wsi Czartajew;

6) przeznaczenie pod urządzenia Odnawialnych Źródeł Energii w postaci elektrowni fotowoltaicznych działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach: Kłopoty Bujny: 55, Klekotowo: 321, Kajanka; 29, Anusin: 37/2, 37/3,

    37/4, Krasewice Stare: 62/1, Boratyniec Lacki: 144/1;

7) przeznaczenie pod tereny rolne działek nr geodezyjny we wsiach: Romanówka: 36/1, Kłopoty Bujny: 11/1,

    11/2, 11/3, 22/1, Krasewice Czerepy: 29/2, 56, Kłopoty Stanisławy: 4,

8) przeznaczenie pod zalesienie działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach: Klukowo: 99/2, Boratyniec Ruski:: 319/13, 319/15, Rogawka: 78, Szerszenie: 291/10, 291/17;

9) przeznaczenie we wsi Rogawka pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych działek lub ich

    części nr geodezyjny:  244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 247/2, 251, 252, 253/2, 253/3, 254/1, 254/6.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze  o godz. 11.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17 – 300 Siemiatycze, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 r.  

Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku zbierania i  przetwarzania przez Wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze informuje się, że:

1) jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje zawarte w art.13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);

2)  osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji zawartych  w art.15 w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z zastrzeżenie zawartym niżej;

3)   prawo, o którym mowa a art.15 ust 1 lit. g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

OBWIESZCZENIE (pdf, 827 kb)