29 października, w gościnnej świetlicy w Siemiatyczach Stacji, radni spotkali się na obradach XVII sesji Rady Gminy Siemiatycze.

 

DSC 0521a

 

  Rada przegłosowała 13 projektów uchwał, jednak najważniejszą uchwałą była uchwała związana z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców. Ze względu na bardzo wysokie w ostatnich miesiącach wzrosty tonażu odpadów odbieranych od mieszkańców, a tym samym wzrostem comiesięcznej opłaty z tytułu odbioru – trzeba było podnieść stawki za odpady. Konkretnie - miesięczne rachunki Gminy Siemiatycze, które wynosiły wcześniej 30 - 40 tys. zł miesięcznie, teraz sięgają niemal 100 tys. zł.

  Nowe, uchwalone stawki są następujące: 24 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych, kiedy gospodarstwo domowe zamieszkuje do 5 osób i 5 osób, 138 zł ryczałtu w przypadku odpadów selektywnych, kiedy w gospodarstwie domowym jest powyżej 5 osób. Jeśli zaś gospodarstwo domowe nie segreguje odpadów, wtedy od osoby trzeba będzie płacić 46 zł miesięcznie (kiedy w gospodarstwie jest do 5 osób), lub 276 zł (kiedy jest powyżej 5 osób). Pozostały zniżki dla gospodarstw domowych kompostujących odpady bioorganiczne.

 Rada podjęła również uchwały m.in. w sprawach: zmian w budżecie Gminy na 2020 r., zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Siemiatycze, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siemiatycze, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w 2020 r., zmiany w uchwale o powołanie Komisji Rewizyjnej, rezygnacji z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 Podczas punktu wolne wnioski pytanie do wójta miał radny Adrian Kuczyński: - Jakie działania zostały podjęte w celu rozwiązania problemów z granicami działek w Skiwach, co związane jest z planowaną budową drogi? Kiedy planowane jest rozpoczęcie prac?

  Wójt Edward Krasowski: - Przypomnę, tam jest problem natury geodezyjnej. Prace zleciliśmy dla biura geodezyjnego. To zadanie przeznaczone jest do realizacji na rok przyszły (…) Nie jest to sprawa zawiniona przez Gminę, ani brak środków. W czasie procedowania okazało się, że niespójne s granice w tej miejscowości, stąd to przesunięcie czasowe. Część działek musimy też wykupić (...)

 Obrady odbyły się przy zachowaniu ścisłych obostrzeń, związanych z pandemią koronawirusa.