OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM

 

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1,  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r.  poz.  65 z póź.zm.)  o g ł a s z a :

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości  położone w obrębie wsi  Wólka Nadbużna, stanowiące własność  gminy Siemiatycze.

1/ Nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna oznaczone numerami działek: 456/34 o powierzchni 492 m²  -  Księga Wieczysta   BI3P/00007632/4 ,  456/33 o powierzchni 492 m²  – Księga Wieczysta BI3P/00007632/4,   456/32 o powierzchni 492 m²  – Księga Wieczysta BI3P/00007632/4,  456/31 o powierzchni 492m² - Księga Wieczysta BI3P/00007632/4.

Wólka Nadbużna – wieś w Polsce położona  w województwie podlaskim w powiecie siemiatyckim, w gminie Siemiatycze. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa białostockiego. Przez wieś nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem : DK 19 droga krajowa nr 19 (granica (Białoruś) - Kuźnica - Czarna Białostocka - Białystok - Bielsk Podlaski - Siemiatycze - Radzyń Podlaski - Lublilin - Rzeszów - granica,(Słowacja)) DK 62 droga krajowa nr 62 (Strzelno - Kruszwica - Włocławek - Płock - Wyszogród - Pomiechówek - Węgrów - Sokołów Podlaski - Repki - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)DW 640 droga wojewódzka nr 640 (Siemiatycze - Anusin - Kudelicze - Moszczona Królewska - Radziwiłówka - Adamowo - Zastawa - Koterka - granica (Białoruś))DW 690 droga wojewódzka nr 690 (Czyżew - Białe-Szczepanowice - Białe-Figle - Drewnowo- Ziemaki - Ciechanowiec - Moczydły - Pszczółki - Stadniki - Siemiatycze)DW 811 droga wojewódzka nr 811 (Biała Podlaska - Cicibór Duży - Hrud - Ossówka - Komarno - Wólka Polinowska - Konstantynów - Horoszki Małe - Horoszki Duże - Nowe Hołowczyce - Stare Hołowczyce - Chybów - Sarnaki)LK 31 Linia kolejowa nr 31: Siedlce - Siemianówka (Siedlce - Stok Lacki - Krzymosze - Mordy - Mordy Miasto - Niemojki - Patków - Platerów - Sarnaki - Fronołów - Siemiatycze - Nurzec - Borowiki - Czeremcha - Policzna - Nowosady -Cisówka) Lokalizacja - nieruchomości gruntowe, niezabudowane, ze zjazdem na nieruchomości. Od wschodu graniczą z drogą dojazdową do działek, od południa, zachodu i północy granicą  z działkami gminnymi, niezabudowanymi o takiej samej strukturze użytkowania i przeznaczenia w m.p.z.p.  -działki mają kształt prostokąta, dłuższe boki ze wschodu na zachód Ukształtowanie terenu działek - teren płaski, dobrze nasłoneczniony, poziom wód gruntowych - poziom wód gruntowych nie ma negatywnego wpływu na wartość działek Komunikacja bardzo dobra, bezpośredni dojazd drogą o nawierzchni żwirowej ze zjazdem na nieruchomość. Działki są porośnięte pojedynczymi sosnami. Niedaleka odległość od sklepu z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły.

 Przedmiotowe działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze leżą w kompleksie oznaczonym symbolem UT/ML/12.2 –według opisu oznacza tereny zabudowy usług turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej.

2/ Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r.  poz.  65) upłynął.

3/  Cena wywoławcza działki   nr   456/34          -  wynosi    15 520,00 zł,   wadium  -     1.552,00 zł.

4/  Cena wywoławcza działki   nr  456/33            - wynosi    15.520,00 zł,  wadium -       1.552,00 zł.

5/  Cena wywoławcza działki nr    456/32            - wynosi    15.520,00  zł,  wadium -      1.552,00 zł.

6/   Cena wywoławcza działki  nr  456/31           -  wynosi    15. 520,00 zł, wadium  -      1.552,00 zł.

 7/ Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23%  podatek VAT.

 8/  Przedmiotowe nieruchomości  są wolne od zobowiązań i obciążeń.

 9/ Przetargi odbędą się w dniu  7 grudnia 2020 r. :  o godz. 9ºº na działkę nr   456/34,   o godz. 10ºº, na działkę nr  456/33,  o godz. 11ºº na działkę nr 456/32, o godz. 12ºº na działkę nr 456/31  -   w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  Siemiatycze,  przy  ul. Tadeusza Kościuszki 88.

10/ Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną  w punkcie 3, 4, 5, 6, ,   które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 1 grudnia  2020 r. włącznie - przelewem na konto  Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się  wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

11/ O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że  postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości.

Opisane wyżej działki leżą w  obszarze Natura 2000 oraz w obrębie Obszaru  Chronionego Krajobrazu „ Dolina Bugu”,  formalności  dotyczące pozwolenia na budowę  obiektów budowlanych  wymagać mogą decyzji odnośnie ochrony przed powodzią.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium .

2/ Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3/ Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4/ Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargów.  Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i  przepadek wadium na rzecz sprzedającego. /

5/ Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6/ Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego..

7/ Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8/ Szczegółowych informacji można uzyskać  pod nr (85) 6552860 w 42.

 

                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                               Edward  Krasowski

 

 

OGŁOSZENIE (pdf, 920 kb)