„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”. To kampania edukacyjno - społeczna prowadzona przez Fundację PlasticsEurope Polska, przypominająca o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

 

 Problem złej jakości powietrza, jest szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym. Za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni. Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest bardzo niska. Odpady z tworzyw sztucznych są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału. Spalanie plastiku nie tylko marnuje surowiec do recyklingu, ale także emituje do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu.

Warto wiedzieć, że:

- odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób, realizowana jest podstawowa zasada Gospodarki Obiegu Zamkniętego – efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez zawracanie ich do obiegu gospodarczego,
- poziom selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych w Polsce wzrasta bardzo powoli,
- w dalszym ciągu podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w Polsce pozostaje składowanie,
- praktyka niekontrolowanego spalania odpadów jest niestety powszechna. Raport GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2019” stwierdza, że spalanie w gospodarstwach domowych wytwarza prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii,

- przyczynia się do tego nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu,
- szkodliwość spalania odpadów w gospodarstwach domowych wynika z trzech głównych przyczyn: proces przebiega w zbyt niskiej temperaturze, - czas spalania jest krótki, a cały proces prowadzony bez dostatecznego nadmiaru powietrza, skutkiem takiego spalania są liczne szkodliwe - produkty, m.in. tlenek węgla (czad) i niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, w wyniku niecałkowitego spalania odpadów w niskich temperaturach powstaje również duża ilość drobnych pyłów, które są szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bardzo małe wymiary cząstek, ponadto są one nośnikami zawartych w odpadach metali ciężkich,
- wysoką wartość kaloryczną odpadów tworzyw sztucznych, można odzyskać w sposób bezpieczny dla zdrowia jedynie w profesjonalnych instalacjach do odzysku energii z odpadów.

Spot w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii znajduje się https://vimeo.com/193038598

 

nie spalaj plastikow 2020 plak