Gmina Siemiatycze ogłasza nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gm. Siemiatycze"

  Termin naboru: 29 kwietnia - 28 maja 2021.

 

 

fotowoltaika logo

 

 Przedsięwzięcie pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014  -2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe  zapewnia, iż mieszkaniec rozumiany jako grantobiorca otrzyma dofinansowanie na maksymalnym poziomie  dofinansowania, które wynosi  do 65% lub zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację Projektu.

W projekcie przewiduje się przyznanie grantów na wykonanie następujących instalacji fotowoltaicznych dla 76 grantobiorców. W przypadku wystąpienia oszczędności gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na zwiększenie zakresu Projektu w ramach przyznanej dotacji.

Nabór Grantobiorców przeprowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe, co oznacza wypełnienie kompletne załącznika nr 1 - Wniosku o grant.

 

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać od 29 kwietnia do 28 maja 2021 wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w godzinach pracy urzędu. Dokumenty należy składać w punkcie podawczym na parterze Urzędu Gminy (wejście od ul. Kościuszki).

 

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami.

 

 

Dodatkowo wprowadza się następujące kryteria premiujące, które podlegają sumowaniu:

Kryterium premiujące

Definicja

Punkty

Karta dużej rodziny

Posiadanie karty dużej rodziny, której członkowie zamieszkują budynek objęty inwestycją

1

Rodzina wielodzietna/zastępcza

Wniosek o grant dotyczy gospodarstwa domowego, którego członkami jest rodzina wielodzietna i/lub rodzina zastępcza, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

1

Osoba niepełnosprawna

Wniosek o grant dotyczy gospodarstwa domowego, którego członkiem jest osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wymagane załączenie do wniosku o grant dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej)

1

Dochód na mieszkańca

Kryterium dochodowe na mieszkańca budynku objętego inwestycją wynosi: do…… zł/osoba

1

Osoby starsze

W budynku objętym inwestycją mieszka przynajmniej 1 osoba po 65 roku życia

1

RAZEM

5

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez Grantobiorców decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Załączniki:

WNIOSEK O GRANT:    ikona word   ikona pdf

 

MINIMALNE PARAMETRY INSTALACJI:   ikona word   ikona pdf

 

EFEKTY EKOLOGICZNE GRANTU:    ikona word    ikona pdf

 

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU:   ikona word   ikona pdf

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:    ikona word    ikona pdf

 

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:   ikona word   ikona pdf