belka CEIDG

 

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.


Chcemy  przestrzec  przed  firmami  komercyjnymi  przesyłającymi  osobom,  które założyły  działalność  gospodarczą,  oferty  dokonania  wpisu  w  prowadzonych  przez  siebie rejestrach  (katalogach  firm).  Wpis  do  tych  rejestrów  nie  upoważnia  do  wykonywania działalności  gospodarczej  na  terytorium  Polski  i  nie  jest  wymagany  przez  przepisy  prawa.

Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za   wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą   informacje zamieszczone drobnym drukiem.  Uiszczona  w  odpowiedzi  na  takie  pismo  opłata  za  wpis stanowi  przychód firmy,  która  wysyłając  pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych  w  publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON  (http://www.stat.gov.pl/regon/),  w  których  rejestracja jest całkowicie  bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki. 

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 

pieczątka CEIDG