Dzieci z klasy I otrzymają darmowy podręcznik „Nasz Elementarz”, podręcznik do nauki języka obcego oraz ćwiczenia.

Dzieci z klasy II otrzymają darmowy podręcznik „Nasza szkoła”, ćwiczenia oraz podręcznik do nauki języka obcego.

Książki do klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum zakupi szkoła za środki otrzymane na ten cel z budżetu państwa.

Rodzice będą musieli zapłacić jedynie za podręczniki do zajęć nieobowiązkowych ( religia, etyka, drugi język obcy ).

Uczniowie klas III szkół podstawowych, klas IV techników oraz uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego z klas III, V i VI szkół podstawowych, klas II i III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ( słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazja, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej będą mogli skorzystać z programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Według projektu rozporządzenia dofinansowanie będą mogły otrzymać uczniowie gdzie dochód na członka rodziny nie przekracza 574,00 zł miesięcznie.

Planowane dofinansowanie:

- klasy III szkół podstawowych do 225,00 zł

- klasy IV technikum do 445,00 zł

- dla uczniów niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Rodzice przy zakupie podręczników powinni wziąć fakturę. Wniosek o dofinansowanie będzie można składać w szkołach od 1 do 11 września 2015 roku. Pod koniec sierpnia 2015 r. druk wniosku będzie dostępny na stronie internetowej gminy oraz w szkołach.