20 stycznia 2016 r. zostało podpisane POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY między Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Gminą Siemiatycze.

Porozumienie, w obecności prof.dr hab. Barbary Gąsiorowskiej - prorektora ds. studiów, dr hab. inz. Zbigniewa Karczmarzyka - prorektora ds. rozwoju, dr hab. Sławomira Sobieraja prof. nadz. - prodziekana wydz. humanistycznego, dr Anety Niewęgłowskiej - zastępcy dyrektora inst. pedagogiki podpisali: Rektor UPH prof. nadzw. dr hab. Tamara Zacharuk i Wójt Gminy inż. Edward Krasowski.

Na mocy niniejszego porozumienia Uniwersytet zobowiązuje się w szczególności do:udzielania merytorycznego wsparcia Gminie, w ramach posiadanych przez Uniwersytet możliwości i środków; przeprowadzania badań i ekspertyz; udziału w konsultacjach;udzielania pomocy w organizacji spotkań informacyjnych, promocyjnych i szkoleń oraz w nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami nauki; podejmowania innych wspólnych działań uzgodnionych przez strony.

Gmina zobowiązuje się w szczególności do: współdziałania w organizowanych przez Uniwersytet przedsięwzięciach, konferencjach naukowych, seminariach itp.;opiniowania, przedłożonych przez Uniwersytet, projektów programów studiów i innych form kształcenia; udzielania wsparcia w pozyskiwaniu środków finansowych na organizację wspólnych przedsięwzięć.

Gmina umożliwi również odbywanie przez studentów Uniwersytetu praktyk studenckich w Urzędzie Gminy Siemiatycze oraz w podległych jednostkach.

 

Galeria