NABÓR nr 5/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”.

CEL OGÓLNY 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2.: Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2: Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 1. Termin składania wniosków:
  Termin, od którego można składać wnioski: od 13 lutego 2017 r. od godziny 8.00
  Termin, do którego można składać wnioski: do 20 lutego 2017 r. do godziny 16.00

 2. Miejsce składania wniosków:
  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
  ul. Warszawska 51 lok. 7
  17-312 Drohiczyn

 3. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
  1. Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;
  2. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;
  3. Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;
  4. Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;
  5. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;
  6. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
  7. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;
  8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;
  9. Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 4. Formy wsparcia i Finanse:
  Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter de minimis.
  • Maksymalna wysokość wsparcia – 50 000,00 zł.
  • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
  • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 50.000,00 zł.
  Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego stanowiącego minimum 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 5. Miejsce udostępnienia dokumentacji:

  Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:
  1. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,
  2. na stronie www.tygieldolinybugu.pl

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.