Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach wydał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siemiatyckiego.

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SIEMIATYCZACH z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siemiatyckiego.

     Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

     § 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego nakazuje się: 1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie co najwyżej 0,01 osobnika /km2 na obszarze tych obwodów w terminie do dnia 31 marca 2017 r.;

     2) niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Siemiatyczach każdego przypadku padnięcia dzika;

     3) niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach;

     4) zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                           

                                                                                   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach

                                                                                    Mirosław Tołwiński

 

 

PLIK PDF