Na podstawie art. 11, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Siemiatycze informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w formie ujednoliconego studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lutego do 21 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze w godzinach od 8 – 15.

      Zmiana studium dotyczy zmiany sposobu zagospodarowania części obszaru gminy Siemiatycze, obejmującego działki lub ich części nr geodezyjny we wsiach:
a) Rogawka – 82/1, 149/2, 191/2, 260/6, 261/1, 261/2,
b) Krasewice Czerepy – 54, 55,
c) Krupice – 859,
d) Słochy Annopolskie – 38/1, 41/5, 41/10, 54/4,
e) Lachówka - 46/2, 47/2,
f) Wólka Nadbużna - 197/2,
g) Czartajew - 98/16, 145/8, 133/7, 149/4, 221/6, 238/20, 238/21, 238/22, 265/1, 265/4, 265/5, 317/41, 320/6, 320/7, 534;
h) Laskowszczyzna - 55,
i) Anusin - 32/1, 55/2, 276/7, 276/8, 276/9, 287/4,
j) Baciki Średnie - 9, 51/13, 55/2, 57, 261/2, 544,
k) Baciki Bliższe - 45, 56/2, 57, 62/2, 149/2, 341/2,
l) Turna Duża - 269/2, 269/3, 269/4,
m) Wiercień Mały - 17, 94/1, 102/1, 104, 105, 113, 114, 115, 120/1, 147/3, 147/5,
n) Olendry - 98, 100/3,
o) Boratyniec Ruski - 213,
p) Ogrodniki - 232,
q) Szerszenie - 201,
r) Tołwin - 122/1, 122/2, 122/3, 131,
s) Kajanka - 63/5,
t) Romanówka - 207,
u) Siemiatycze Stacja - 335,
v) Kłopoty Bujny - 55
w) Kłopoty Stanisławy - 7/2, 9. 133, 134.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, o godz. 11.
Zgodnie z art. 11, pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
     Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17 – 300 Siemiatycze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r.

     Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

     Pełna treść obwieszczenia.