OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję  do publicznej wiadomości informację że: w dniu 4 października 2012 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35 –  dwa wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym położonych 1) w m.Siemiatycze pod tymczasowe garaże blaszaki , 2) we wsi Rogawka – pod uprawy rolne na okres do 3 lat dotychczasowym dzierżawcom oraz w dniu 5 października 2012 roku wywieszono wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonym w obrębie wsi Klekotowo na okres do 3 lat dotychczasowemu najemcy.

Wójt

Edward Zaremba