Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Boratyniec Lacki, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

 1. Nieruchomość rolna, oznaczona nr działki 91/1 o powierzchni 0,96 ha posiada księgę wieczystą Nr BI3P/00030711/2.-przedmiotowa działka będzie wydzierżawiona na okres do 3 lat.

  W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w/w działka przeznaczona jest pod uprawy rolne.

 2. Cena wywoławcza opłaty rocznej działki nr 91/1 wynosi 105,00 zł., wadium wynosi 21,00 zł.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014r. o godz. 10ºº w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Kościuszki 35.
 5. Wysokość wadium wynosi 20% ceny wywoławczej opłaty dzierżawy rocznej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 2 , które należy wnieść w pieniądzu do dnia 4 czerwca 2014. włącznie do kasy Urzędu Gminy lub przelewem na konto Nr 06 8092 0001 0000 1919 2000 0010 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).
 6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Informacje dodatkowe dotyczące dzierżawy nieruchomości.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny opłaty rocznej. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto.
 3. Opłata roczna za dzierżawę płatna w całości jest do 31 marca każdego roku, za rok bieżący zostanie naliczona od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
 4. Oprócz opłaty rocznej zostanie doliczony podatek rolny.
 5. Organizator przetargu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie zgłosi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym dniu miejscu i godzinie oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie dzierżawy.
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 6552860 w 42.

 

Ogłoszenie publikowane jest:

 1. Prasa lokalna - Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz
 2. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Sołtys wsi Boratyniec Lacki,
 4. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu

Wójt
Edward Zaremba