OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) o g ł a s z a :

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Turna Mała oraz na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Cecele – stanowiących własność gminy Siemiatycze.

 1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Turna Mała oznaczona numerem działki 153/1 o powierzchni 1,64 ha posiada Księgę Wieczystą NR BI3P/00032460/1 , występuje w kształcie prostokąta, leży na terenie zalesionym poza wsią Turna Mała, ma dostęp do drogi krajowej nr 19 nad rzeką Bug. Na nieruchomości znajduje się dwa budynki: dom drewniany nie nadający się do zamieszkania i budynek gospodarczy murowany. Obydwa budynki wymagają generalnego remontu. Dojazd do działki tj. służebność przez działkę wspólnoty nr 153/2 należy ustalić we własnym zakresie po zakupie działki.
 2. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w/w działka w części przeznaczona jest pod tereny urządzeń turystyczno wypoczynkowych obsługi turystyki wodnej wraz z obiektami, urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, a w części działki występują tereny leśne – to obszar gruntu podmokłego i bagiennego zarośniętego leszczyną mało dostępny przez cały rok.
 3. Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Cecele oznaczona numerem działki 41/2 o powierzchni 0,52 ha, posiada Księgę Wieczystą NR BI3P/00030710/5. Działka stanowi łąkę położoną w kompleksie użytków zielonych graniczącym z jednej strony z ciekiem wodnym, z drugiej z drogą dojazdową asfaltową, za którą występują pojedyncze działki zabudowy zagrodowej wsi Cecele. Na działce występują pojedyncze zadrzewienia przy cieku wodnym. Dojazd do działki drogą asfaltową, możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową.
 4. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze działka położona we wsi Cecele przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upłynął.
 6. Cena wywoławcza działki nr 153/1 – Turna Mała wynosi 45 813,00 zł., wadium - 4 581,30 zł
 7. Cena wywoławcza działki   nr 41/2 – Cecele wynosi 15 549,00 zł., wadium - 1 554,90 zł.
 8. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 9. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od zobowiązań i obciążeń.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2012r. o godz. 10ºº na działkę nr 153/1 i o godz. 10³º na działkę nr   41/2 - w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35.
 11. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 6 i 7 , które należy wnieść w pieniądzu do dnia 11 września 2012r. włącznie do kasy Urzędu Gminy lub przelewem na konto Nr 06 8092 0001 0000 1919 2000 0010 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).
 12. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargów. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
 5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 6. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (085) 6552860 w 38.

 

Wójt
Edward Zaremba

 

Ogłoszenie publikowane jest:

 1. Prasa lokalna  - Głos Siemiatycz
 2. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Sołtysi wsi : Turna Mała, Cecele
 4. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu