Siemiatycze, dnia 4 stycznia 2013 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM


Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) o g ł a s z a :
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Turna Mała oraz na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Cecele – stanowiących własność gminy Siemiatycze.

 1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Turna Mała oznaczona numerem działki 153/1 o powierzchni 1,64 ha posiada Księgę Wieczystą NR BI3P/00032460/1 , występuje w kształcie prostokąta, leży na terenie zalesionym poza wsią Turna Mała, ma dostęp do drogi krajowej nr 19 nad rzeką Bug. Na nieruchomości znajduje się dwa budynki: dom drewniany nie nadający się do zamieszkania i budynek gospodarczy murowany. Obydwa budynki wymagają generalnego remontu. Dojazd do działki tj. służebność przez działkę wspólnoty nr 153/2 należy ustalić we własnym zakresie po zakupie działki.
 2. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w/w działka w części przeznaczona jest pod tereny urządzeń turystyczno wypoczynkowych obsługi turystyki wodnej wraz z obiektami, urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, a w części działki występują tereny leśne – to obszar gruntu podmokłego i bagiennego zarośniętego leszczyną mało dostępny przez cały rok.
 3. Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Cecele oznaczona numerem działki 41/2 o powierzchni 0,52 ha, posiada Księgę Wieczystą NR BI3P/00030710/5. Działka stanowi łąkę położoną w kompleksie użytków zielonych graniczącym z jednej strony z ciekiem wodnym, z drugiej z drogą dojazdową asfaltową, za którą występują pojedyncze działki zabudowy zagrodowej wsi Cecele. Na działce występują pojedyncze zadrzewienia przy cieku wodnym. Dojazd do działki drogą asfaltową, możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową.
 4. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze działka położona we wsi Cecele przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upłynął.
 6. Cena wywoławcza działki nr 153/1 – Turna Mała wynosi 27 487,80 zł., wadium - 2 748,78 zł.
 7. Cena wywoławcza działki nr 41/2 – Cecele wynosi 11 661,75 zł., wadium - 1 166,18 zł.
 8. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 9. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od zobowiązań i obciążeń.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2013r. o godz. 10ºº na działkę nr 153/1 i o godz. 10³º na działkę nr 41/2 - w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35.
 11. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 6 i 7 , które należy wnieść w pieniądzu do dnia 5 lutego 2013r. włącznie do kasy Urzędu Gminy lub przelewem na konto Nr 06 8092 0001 0000 1919 2000 0010 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).
 12. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
 13. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się w dniu 17 września 2012 roku. Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się w dniu 27 listopada 2012 roku.
Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium .
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargów. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
 5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 6. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (085) 6552860 w 38.

 

Wójt
Edward Zaremba


Ogłoszenie publikowane jest:

 1. Prasa lokalna - Głos Siemiatycz
 2. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Sołtysi wsi : Turna Mała, Cecele
 4. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu