Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Szerszenie, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona jest na skraju zabudowy siedliskowej wsi z dojazdem początkowo ulicą asfaltową, dalej gruntową z możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową z tym, że sieć wodociągowa nie dochodzi do granic działki, a znajduje się w odległości około 50 m na wysokości ostatniej zabudowy zagrodowej przy tej ulicy. Działka aktualnie stanowi pastwisko porośnięte trawą, w okresie wiosennym może mieć gorsze warunki geotechniczne dla potrzeb zabudowy, oznaczona nr działki 149 o pow. 2200 m² posiada księgę wieczystą Nr BI3P/00031001/9.

  W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w/w działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową.
 1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upłynął.
 2. Cena wywoławcza działki nr 149 wynosi 9768,00 zł., wadium wynosi 976,80 z
 3. Do ceny uzyskanej w przetargu za działkę zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2013r. o godz. 10ºº w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Kościuszki 35.
 6. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3 , które należy wnieść w pieniądzu do dnia 19 lutego 2013. włącznie do kasy Urzędu Gminy lub przelewem na konto Nr 06 8092 0001 0000 1919 2000 0010 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).
 7. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium .
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu w kasie Urzędu Gminy.
 3. Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Niestawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego oznaczać będzie odstąpienie od umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
 5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 6. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego po zawarciu umowy notarialnej.
 7. Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy winien liczyć się ze skutkami art. 3 ( prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.)
 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.
 9. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 6552860 w 42.

 

Ogłoszenie publikowane jest:

 1. Prasa lokalna - Głos Siemiatycz
 2. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Sołtys wsi Szerszenie,
 4. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu

Wójt
Edward Zaremba