Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

Nieruchomość oznaczona nr działki 49/2 o pow. 0,5049 ha posiada księgę wieczystą BI3P/00030961/9 położona jest we wsi Kłopoty- Bujny ( po byłej szkole) oddalona około 10 km od miasta powiatowego Siemiatycze będącego siedzibą Gminy, z dojazdem w kierunku północno-zachodnim drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej z możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną, telefoniczną i wodociągową.

Nieruchomość tę stanowi zabudowana działka nr 49/2, która powstała z podziału geodezyjnego nieruchomości szkolnej, po wydzieleniu części zabudowanej piętrowym budynkiem byłej szkoły podstawowej. Działka ma regularną konfigurację w kształcie czworoboku położonego w narożu wspomnianej wyżej drogi powiatowej (od strony zachodniej ) i odchodzącej od niej ulicy asfaltowej (od strony południowej). Granice zewnętrzne działki od strony obu wymienionych dróg ogrodzone trwałym parkanem wysokości l,30m ze sztachet stalowych na fundamencie betonowym, od strony wschodniej po granicy działki istnieje ogrodzenie z elementów żelbetowych, zaś granica od strony północnej przez plac szkoły. Wjazd i wejście na teren działki jest bramą i furtką stalową od strony ulicy wiejskiej, a dodatkowo jest utwardzone dojście przez furtkę od strony drogi powiatowej, gdzie przed ogrodzeniem wydzielony jest z obszaru nieruchomości utwardzony parking. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć elektryczną, i wodociągową, których przyłącza doprowadzone są do byłej szkoły; natomiast kanalizacja sanitarna jest rozwiązaniem lokalnym do zbiorników szczelnych (szambo), a ogrzewanie centralne z kotłowni dobudowanej do budynku szkolnego z piecem zasilanym olejem ze zbiorników o pojemności 2000/. Podstawowymi składnikami cenotwórczymi nieruchomości są:

-prawo własności do gruntu działki nr 49/2 o po w. 5049 m

-prawo własności do dwóch budynków: budynek byłej szkoły i budynek gospodarczy

1) Budynek szkoły - wiek około 65 lat

Piętrowy, drewniany. Ściany z bali od zewnątrz szalowane deskami, na fundamencie z betonu i kamieni. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty blachą czarną na łatach malowaną farbą ftalową. Wewnątrz ściany lekkiej konstrukcji wybijane płytą pilśniową i malowane lub tapetowane. Stropy drewniane oparte na belkach, sufity wybijane płytą pilśniową. Podłogi drewniane z desek na legarach wybijane płytą pilśniową lub wyłożone gumoleum, a w sanitariatach terakota. Stolarka drewniana - okna skrzydłowe podwójne, w części okien na parterze kraty stalowe. Klatka schodowa drewniana. W budynku są dwa poziomy użytkowe:

- parter: wysokości 3,07-3,10 m, 2 sale lekcyjne, sala gimnastyczna, biblioteka, pokój administracyjny, szatnia, korytarz, łazienka (wc dziewcząt i chłopców), klatka schodowa i od czoła parterowy ganek wejściowy (wiatrołap), a od zaplecza dobudowana w 1996r. murowana kotłownia parterowa z dachem krytym blachą; również na parterze od strony zachodniej jest lokal mieszkalny z odrębnym wejściem z zewnątrz składający się z 3 izb (2 pokoje, kuchnia - przejściowe), korytarza (wiatrołap) i łazienki

- piętro: wysokości 3,10-3,12 m, 6 sal lekcyjnych, pokój dyrektora, pokój nauczycielski i korytarz.

Główne wejście do budynku jest od strony drogi powiatowej przez dobudowany parterowy ganek konstrukcji drewnianej, z elewacją zewnętrzną z saidingu. W ścianie szczytowej dobudowane są schody i .wejście do mieszkania.

W części środkowej od zaplecza jest wejście do kotłowni murowanej z bloczków gazobetonowych obustronnie tynkowanych, posadzka betonowa; w kotłowni jest piec co. zasilany olejem z 2 zbiorników o pojemności po 1OOOl każdy znajdujących się w tym samym pomieszczeniu.

Wyposażenie w instalacje: elektryczna, odgromowa, alarmowa, telefoniczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej do zbiorników szczelnych znajdujących się na zewnątrz po stronie północno-zachodniej oraz centralnego ogrzewania.

Dane techniczne budynku:

pow. zabudowy z kotłownią 345 m² pow. użytkowa 540 m² Opisany budynek wyłączony został z funkcji szkolnej od połowy 2012r. Stan techniczno-użytkowy budynku jest średni.

2) Budynek gospodarczy - wiek około 40 lat

Zlokalizowany w narożu północno-wschodnim, wzdłuż granicy wschodniej działki. Obiekt parterowy, murowany - ściany z pustaków cementowych i siporexu na fundamencie betonowym. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty eternitem. Elewacji i tynków brak, strop żelbetowy, posadzka betonowa. Stolarka drzwiowa drewniana. Instalacji brak.

W budynku są dwa pomieszczenia garażowe i pomieszczenie gospodarcze. Dane techniczne: pow. zabudowy 85 m², pow. użytkowa 70 m²

W szczycie budynku od strony północnej jest wygrodzony śmietnik.

Na obszarze działki jest jeszcze studnia z cembrowin betonowych -nieczynna.

Przez obszar nieruchomości przebiega linia elektryczna, której , dwa podwójne słupy żelbetowe znajdują się na jej obszarze. Obszar niezabudowany porośnięty jest trawą oraz występują nasadzenia drzew i krzewów / (3 drzewa owocowe, 2 modrzewie, 8 lip, 6 tui).

W bezpośrednim otoczeniu opisanej nieruchomości oprócz wymienionych na wstępie dróg występują tereny rolne, a nieco dalej w kierunku północno-wschodnim zabudowa wsi Kłopoty Bujny.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w/w działka przeznaczona jest jako tereny szkoły podstawowej z możliwością zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania na tereny usług nieuciążliwych lub mieszkalnictwa.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upłynął.
Cena wywoławcza działki nr 49/2 wynosi 109 100,00 zł, wadium - 10 910,00 zł.
Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2014r. o godz. 10ºº w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35.
Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 2 , które należy wnieść w pieniądzu do dnia 24 marca 2014 r. włącznie przelewem na konto Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).
O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się w dniu 6 sierpnia 2013 roku, drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości zakończył się w dniu 14 października 2013 r., trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zakończył się w dniu 18 grudnia 2013 r.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium .
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na wskazane konto.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Niestawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego oznaczać będzie odstąpienie od umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego po zawarciu umowy notarialnej.

7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 6552860 w 42.

Wójt
Edward Zaremba

Ogłoszenie publikowane jest:

  1. Prasa lokalna Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz,
  2. Regionalna Gazeta Ogłoszeniowa,
  3. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej,
  4. Sołtys wsi Kłopoty-Bujny,
  5. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu.