Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

 1. Działka oznaczona nr geod. 186 o pow. 0,84 ha, posiada KW BI3P/00001074/2 położona w obrębie wsi Ogrodniki, ma regulowaną konfigurację w kształcie czworoboku zbliżonego do wydłużonego prostokąta graniczącego z obu stron krótszymi bokami z drogami gruntowymi stanowiącymi dojazd do pól. W granicach działki występują grunty rolne słabej jakości, a w jej sąsiedztwie po stronie wschodniej są tereny zalesione młodym drzewostanem sosny. Działka ta położona jest w odległości ok. 0,5 km od zaplecza zabudowy siedliskowej wsi po stronie północnej.

  W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w/w działka leży w terenach dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno-leśnych oraz w naturze 2000.

 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upłynął.
 3. Cena wywoławcza działki nr 186 wynosi 5 952,00 zł, wadium - 595,20, zł.
 4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2014r. o godz. 10³º w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35.
 6. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które należy wnieść w pieniądzu do dnia 24 marca 2014r włącznie - przelewem na konto Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).
 7. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się w dniu 22 lipca 2013 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość zakończył się w dniu 7 października 2013 r. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na tą nieruchomość zakończył się w dniu 16 grudnia 2013 r.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargów. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
 5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 6. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 6552860 w 42.

Wójt
Edward Zaremba

Ogłoszenie publikowane jest:

 1. Prasa lokalna Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz
 2. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Sołtys wsi Ogrodniki
 4. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu