Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518.) ogłasza: Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

 1. Działka oznaczona nr geod. 186 o pow. 0,84 ha, posiada KW BI3P/00001074/2 położona w obrębie wsi Ogrodniki, ma regulowaną konfigurację w kształcie czworoboku zbliżonego do wydłużonego prostokąta graniczącego z obu stron krótszymi bokami z drogami gruntowymi stanowiącymi dojazd do pól. W granicach działki występują grunty rolne słabej jakości, a w jej sąsiedztwie po stronie wschodniej są tereny zalesione młodym drzewostanem sosny. Działka ta położona jest w odległości ok. 0,5 km od zaplecza zabudowy siedliskowej wsi po stronie północnej.

  W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w/w działka leży w terenach dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno-leśnych oraz w naturze 2000.

 2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) upłynął.
 3. Cena wywoławcza działki nr 186 wynosi 4 960,00 zł, wadium - 496,00, zł.
 4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2014r. o godz. 10ºº w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35.
 6. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które należy wnieść w pieniądzu do dnia 10 czerwca 2014r włącznie - przelewem na konto Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).
 7. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się w dniu 22 lipca 2013 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość zakończył się w dniu 7 października 2013 r. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na tą nieruchomość zakończył się w dniu 16 grudnia 2013 r. Czwarty przetarg zakończył się w dniu 28 marca 2014r

 

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium .
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargów. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
 5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 6. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.
 8. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 6552860 w 42.

Wójt
Edward Zaremba

Ogłoszenie publikowane jest:

 1. Prasa lokalna Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz
 2. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej
 3. Sołtys wsi Ogrodniki
 4. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu

 

Siemiatycze, dnia 8 maja 2014 r.