RG. 6840.8.2015

Siemiatycze, dnia 22 stycznia 2016 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.) o g ł a s z a :

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

 1. Nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna oznaczone numerami działek: 189 o powierzchni 2400 m2 - Księga Wieczysta BI3P/00031008/8 , działka nr 190 o powierzchni 2400m2 – Księga Wieczysta BI3P/00031008/8, działka nr 191 o powierzchni 2400 m2 – Księga Wieczysta BI3P/00031008/8 -przedmiotowe działki są wolne ( niezabudowane), leżą przy drodze gruntowej, która stanowi przedłużenie ulicy asfaltowej, w granicach działek występują w całości tereny leśne (Ls-V) częściowo zakrzaczone, z pojedynczym zadrzewieniem iglastym (sosny karłowatej). Działki te od zaplecza graniczą z drogą gruntową dojazdową do działek leśnych, działki posiadają regularną konfigurację w kształcie prostokąta o szerokości około 25 m, w ich granicach występują grunty o dobrych warunkach geotechnicznych do zabudowy, a w jej sąsiedztwie od strony zaplecza występują tereny leśne. Wieś Wólka Nadbużna położona jest nad rzeką Bug i ze względu na dogodny dojazd i korzystne walory krajobrazowo-przyrodnicze spełnia funkcję miejscowości letniskowej z dużym skupiskiem tego rodzaju budownictwa indywidualnego.
 2. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w/w działki leżą w terenach oznaczonych symbolem MR co według opisu oznacza tereny przeznaczone pod zabudowę zagrodową.
 3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) upłynął.
 4. Cena wywoławcza działki nr 189 – wynosi 49 420,00 zł., wadium - 4 942,00 zł.
 5. Cena wywoławcza działki nr 190 – wynosi 49 420,00 zł., wadium - 4 942,00 zł.
 6. Cena wywoławcza działki nr 191 - wynosi 49 730,00 zł., wadium - 4 973,00 zl.
 7. Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.
 8. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od zobowiązań i obciążeń. 
 9. Przetargi odbędą się w dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 10ºº na działkę nr 189, o godz. 10³º na działkę nr 190, o godz. 11ºº na działkę nr 191 - w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 35.
 10. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 4, 5, 6 , które należy wnieść w pieniądzu do dnia 22 lutego 2016 r. włącznie do kasy Urzędu Gminy lub przelewem na konto Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).
 11. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.
 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargów. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
 5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
 6. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
 7. W przypadku potrzeby zmiany sposobu użytkowania z gruntów leśnych na rolne formalności dokonuje nabywca we własnym zakresie.
 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.
 9. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 6552860 w 42.

Wójt
Edward Krasowski 

Ogłoszenie publikowane jest:

 1. Strona internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej
 2. Sołtys wsi Wólka Nadbużna
 3. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu
 4. Prasa lokalna Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz