"Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – podwyższenie standardu kompleksu kulturalnego w Bacikach Bliższych"

 

l


Pełna nazwa zadania:  "Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej – podwyższenie standardu kompleksu kulturalnego w Bacikach Bliższych".

Program dofinansowania: Źródłem współfinansowania realizacji projektu jest Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Status: projekt zakończony w 2022 r.

Wartość projektu: 112 284,70 PLN

Wartość dofinansowania: 69 761,00 PLN

Procent dofinansowania: 63,63 %

Opis projektu: Zadanie miało na celu podniesie standardu użytkowego kompleksu społeczno - kulturalnego w Bacikach Bliższych. Na kompleks składają się świetlica wiejska, zadaszona scena z zapleczem szatniowo - sanitarnym, wiata ogniskowo - rekreacyjna. Dotychczasowe wyposażenie obu obiektów było albo - przestarzałe, albo brakowało go, w związku z tym nie zachęcało do integracji i podniesienia aktywności społeczno - kulturalnej mieszkańców, jak również organizacji wydarzeń kulturalnych (we wsi Baciki Bliższe od 11 lat co roku organizowane jest duże przedsięwzięcie kulturalne w postaci festynu pod nazwą ""Dzień Bacik""). Poza tym społeczność Bacik Bliższych od dawna cyklicznie chętnie uczestniczy w warsztatach i szkoleniach. Stąd zakres rzeczowy projektu obejmował wymianę oraz uzupełnienie wyposażenia budynku świetlicy i zaplecza sanitarno – scenicznego, wraz z dostosowaniem wspomnianego zaplecza oraz wiaty rekreacyjnej do wyższych standardów.

Zakres szczegółowy:  zakup mebli do świetlicy, zaplecza sanitarno – szatniowego i obsługi wydarzeń plenerowych (stołów, krzeseł, krzeseł składanych, zestawów stół + ławka, namiotów ekspresowych, sprzętu agd, audiowizualnego, kosze na odpady, wieszaki na ubrania, zakup materiałów do remontu części zaplecza scenowego, oznakowanie literami przestrzennymi budynku świetlicy, ułożenie kostki pod wiatą ogniskową, odnowieni śecian wewn. I zewn. Budynku świetlicy.

To projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

CEL OGÓLNY 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz, jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zadanie miało na celu podniesie standardu użytkowego kompleksu społeczno - kulturalnego w Bacikach Bliższych. Na kompleks składają się świetlica wiejska, zadaszona scena z zapleczem szatniowo - sanitarnym, wiata ogniskowo - rekreacyjna. Dotychczasowe wyposażenie obu obiektów było albo - przestarzałe, albo brakowało go, w związku z tym nie zachęcało do integracji i podniesienia aktywności społeczno - kulturalnej mieszkańców, jak również organizacji wydarzeń kulturalnych (we wsi Baciki Bliższe od 11 lat co roku organizowane jest duże przedsięwzięcie kulturalne w postaci festynu pod nazwą ""Dzień Bacik""). Poza tym społeczność Bacik Bliższych od dawna cyklicznie chętnie uczestniczy w warsztatach i szkoleniach. Stąd zakres rzeczowy projektu obejmował wymianę oraz uzupełnienie wyposażenia budynku świetlicy i zaplecza sanitarno – scenicznego, wraz z dostosowaniem wiaty rekreacyjnej do wyższych standardów.

Nowe wyposażenie pozwala na poprawę nie tylko estetyki wnętrza pomieszczeń, ale przede wszystkim na podniesienie ich standardu, w celu sprawnej organizacji: spotkań, szkoleń, wydarzeń kulturalnych.

Strony w dziale:

Strony w dziale: