Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na gruntach Wólki Nadbużnej i Ossolina

Dodane przez admin - pt., 16/09/2022 - 21:50

Kategoria

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

            Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Wólka Nadbużna oznaczona numerem geodezyjnym 456/29 o powierzchni 492 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00007632/4.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach boków ok. 16,70 x 29,46 m, zlokalizowana w Wólce Nadbużnej – wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy, wschodu i południa graniczy z niezabudowanymi działkami o takim samym przeznaczeniu, natomiast od strony zachodniej z drogą dojazdową o nawierzchni gruntowej. W odległości ok. 290 m przepływa rzeka Bug.

Działka jest porośnięta lasem sosnowym, zlokalizowana na obszarze Natura 2000 oraz obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”. Nieruchomość znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, w niedużej odległości od sklepu z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UT/ML – tereny zabudowy turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki wynosi 34 932,00 zł, wadium – 3 493,20 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które wpłacić w pieniądzu do dnia 14 października włącznie – przelewem na konto nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze (za datę wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, piętro I.

6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Informacje dodatkowe dotyczące zbywania nieruchomości.

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

2) Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od umowy zawarcia sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6) Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 28 60 wew. 17.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WÓLKA NADBUŻNA, DZIAŁKA 456/29

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

            Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Wólka Nadbużna oznaczona numerem geodezyjnym 456/30 o powierzchni 492 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00007632/4.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach boków ok. 16,70 x 29,46 m, zlokalizowana w Wólce Nadbużnej – wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy, wschodu i południa graniczy z niezabudowanymi działkami o takim samym przeznaczeniu, natomiast od strony zachodniej z drogą dojazdową o nawierzchni gruntowej. W odległości ok. 290 m przepływa rzeka Bug.

Działka jest porośnięta lasem sosnowym, zlokalizowana na obszarze Natura 2000 oraz obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”. Nieruchomość znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, w niedużej odległości od sklepu z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UT/ML – tereny zabudowy turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki wynosi 34 932,00 zł, wadium – 3 493,20 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które wpłacić w pieniądzu do dnia 14 października włącznie – przelewem na konto nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze (za datę wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, piętro I.

6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Informacje dodatkowe dotyczące zbywania nieruchomości.

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

2) Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od umowy zawarcia sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6) Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 28 60 wew. 17.

                                              

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WÓLKA NADBUŻNA, DZIAŁKA 456/30

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

            Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Ossolin, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Ossolin oznaczona numerem geodezyjnym 88/4 o powierzchni 3300 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00030805/8.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach ok 65,8 x 43,3 x 76,7 x 54,7 m zlokalizowana w Ossolinie - wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy, wschodu i zachodu graniczy z działkami rolno-leśnymi, a od południa z drogą gminną nr 208 o nawierzchni gruntowej.

Działka porośnięta jest samosiewem sosny, brzozy, akacji, topoli, wierzby oraz kilkoma karłowatymi drzewami owocowymi, widoczny jest zarośnięty fundament po budynku mieszkalnym. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Starostę Siemiatyckiego nieruchomość nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu obrębu Ossolin.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MR – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz na terenach dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno-leśnych.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki wynosi 85 536,00 zł, wadium – 8 553,60 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które wpłacić w pieniądzu do dnia 13 października włącznie – przelewem na konto nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze (za datę wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2022 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, piętro I.

6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Informacje dodatkowe dotyczące zbywania nieruchomości.

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

2) Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od umowy zawarcia sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6) Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 28 60 wew. 17.

                                              

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - OSSOLIN, DZIAŁKA 88/4

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

            Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Ossolin, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Ossolin oznaczona numerem geodezyjnym 89/4 o powierzchni 5300 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00030805/8.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok 83,7 x 61,3 x 84,3 x 65,1 m zlokalizowana w Ossolinie - wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy graniczy z działką rolno-leśną, od wschodu z działką, na której zasadzony został młodnik sosnowy, od południa z drogą gminną nr 208 o nawierzchni gruntowej i od zachodu z działką rolno-leśną.

Działka porośnięta jest samosiewem sosny, brzozy, akacji, topoli, wierzby oraz kilkoma karłowatymi drzewami owocowymi, widoczny jest zarośnięty fundament po budynku mieszkalnym. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Starostę Siemiatyckiego nieruchomość jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu obrębu Ossolin na lata 2017 – 2026 o powierzchni 0,13 ha, ale nie posiada rejestru ani opisu taksacyjnego.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MR – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, RL – tereny lasów oraz na terenach dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno-leśnych.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki wynosi 155 929,00 zł, wadium – 15 592,90 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które wpłacić w pieniądzu do dnia 13 października włącznie – przelewem na konto nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze (za datę wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2022 r. o godz. 1300 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, piętro I.

6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Informacje dodatkowe dotyczące zbywania nieruchomości.

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

2) Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od umowy zawarcia sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6) Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 28 60 wew. 17.

                                             

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - OSSOLIN, DZIAŁKA 89/4

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

            Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Ossolin, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Ossolin oznaczona numerem geodezyjnym 87/4 o powierzchni 4600 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00030805/8.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach ok 73,1 x 58,4 x 76,9 x 68,9 m zlokalizowana w Ossolinie - wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy, wschodu i zachodu graniczy z działkami rolno-leśnymi, a od południa z drogą gminną nr 208 o nawierzchni gruntowej.

Działka porośnięta jest samosiewem sosny, brzozy, akacji, topoli, wierzby oraz kilkoma karłowatymi drzewami owocowymi, widoczny jest zarośnięty fundament po budynku mieszkalnym. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Starostę Siemiatyckiego nieruchomość nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu obrębu Ossolin.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego określonym jako tereny dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno-leśnych.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki wynosi 17 118,00 zł, wadium – 1 711,80 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które wpłacić w pieniądzu do dnia 13 października włącznie – przelewem na konto nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze (za datę wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2022 r. o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, piętro I.

6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Informacje dodatkowe dotyczące zbywania nieruchomości.

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

2) Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od umowy zawarcia sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6) Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 28 60 wew. 17.

                            

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - OSSOLIN, DZIAŁKA 87/4

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: